Condicions legals

1       Condicions legals d’accés i ús

1.1       Qui som

Tourismembassy, en endavant EL PRESTADOR.

Correu electrònic: info@tourismembassy.com 

1.2       TERMES I CONDICIONS GENERALS D´ACCÉS I ÚS DE LA PÀGINA WEB

EL PRESTADOR ofereix l'accés al lloc web www.tourismembassy.com en les condicions d'ús que es descriuen a continuació.

Per a totes aquelles operacions que es puguin realitzar a través del lloc web i que comportin un cobrament o pagament de diners, s'estableixen a més altres condicions denominades "Condicions Generals" que seran accessibles des de la pàgina principal del web.

1.2.1      Accés i usuaris

L'accés al lloc web atribueix, a qui el realitza, la condició d'USUARI, i expressa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'usuari de totes i cadascuna de les presents condicions d'ús.

La prestació del servei del Portal té caràcter gratuït. No obstant això, EL PRESTADOR es reserva la possibilitat de condicionar l'accés a alguns serveis al previ registre de l'usuari omplint un formulari d'Alta d'Usuari, que es troba a disposició de qui vulgui registrar-se com USUARI REGISTRAT.


Quan sigui necessari que l'usuari es registri com USUARI REGISTRAT o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis específics, la recollida i tractament de les dades personals dels USUARIS és aplicable al que disposa el capítol sobre Seguretat i Protecció de dades de caràcter personal.

1.2.2      Modificacions

EL PRESTADOR, amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques, continguts i serveis del lloc web, en qualsevol moment de forma unilateral i sense prèvia notificació l'USUARI.

Així mateix, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús, així com qualssevol altres condicions particulars contingudes al lloc web.

1.2.3      Contingut

EL PRESTADOR, garanteix que tots els continguts i serveis que s'ofereixen al lloc web respecten el principi de dignitat de la persona, el principi de no-discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal i social, així com el principi de protecció de la joventut i de la infància.

1.2.4      Condicions d’ús

L'USUARI es compromet a fer un bon ús dels continguts i serveis del lloc web, que mai podran ser utilitzats per a activitats il·lícites o que puguin ser contràries a l'ordre públic, la defensa nacional o la salut pública. Qualsevol utilització per part de l'usuari dels continguts i serveis haurà de respectar els principis indicats en el paràgraf anterior.

L'USUARI està expressament autoritzat per visualitzar tota la informació continguda en el lloc web, així com per efectuar reproduccions privades de la mateixa en els seus sistemes informàtics, sempre que aquests continguts siguin per al seu ús exclusiu i no siguin posteriorment cedits a tercers.

1.2.5      Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del PRESTADOR o, si s'escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del PRESTADOR. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del PRESTADOR serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al PRESTADOR i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el PRESTADOR compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El PRESTADOR reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al lloc web l'existència de drets o cap responsabilitat del PRESTADOR sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d'aquest.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic de contacte que consta a l'inici.

Per poder participar i utilitzar el lloc web i enviar fotografies i històries, haurà de crear un perfil o compte d'usuari. Al enviar històries o fotografies al lloc web, l'USUARI autoritza el PRESTADOR, a publicar o utilitzar d'una altra manera el material que ens faciliti, en qualsevol lloc del món, amb una llicència no exclusiva i exempta de drets d'autor, conservant l'usuari la propietat intel·lectual del material enviat.

El PRESTADOR es reserva el dret de modificar o adaptar, per motius editorials, el material publicat. L'enviament del material implica la confirmació, per part de l'autor, que es tracta d'una obra original, no difamatòria o il·lícita, sobre la qual té tots els drets i / o consentiments necessaris per a la seva divulgació, especialment, d'aquelles persones que poguessin aparèixer en textos i imatges, o dels seus tutors, si es tracta de menors d'edat.
En cas que no es compleixin les condicions, s'haurà d'abstenir d'enviar i / o compartir qualsevol tipus de material per a

1.2.6      Exclusió de garanties i responsabilitats

L'accés i la utilització del lloc web, es realitzarà sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'USUARI.


EL PRESTADOR no es responsabilitza de l'exactitud, veracitat i vigència de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia, els continguts dels quals pertanyin a fonts d'informació de tercers aliens a ell. Al respecte, EL PRESTADOR només respondrà dels serveis propis i continguts directament originats per ell i identificats amb el seu copyright com una marca o propietat intel·lectual o industrial del PRESTADOR.

EL PRESTADOR no garanteix ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de tota naturalesa que es deguin a les següents circumstàncies:


1. La manca de continuïtat del funcionament del lloc web, així com el funcionament incorrecte de les pàgines web.


2. L'existència de virus o programes a l'ordinador de l'USUARI o per la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través del lloc web.


3. El coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies d'accés i ús que els USUARIS fan del lloc web i de les informacions i serveis.


4. Sota cap circumstància, inclosa la negligència, de la pèrdua de negoci, pèrdua d'ús, pèrdua de beneficis, pèrdua de dades, per danys indirectes, secundaris, especials o conseqüents que resultin de l'accés o de l'ús dels serveis del lloc web, o que d'altra manera es trobin dins l'àmbit.

En alguns supòsits, per a la compra o contractació de determinats productes o serveis, es redirigirà a l'usuari a un lloc web titularitat d'un tercer. Respecte d'això el PRESTADOR no es fa responsable dels acords o transaccions que es puguin establir entre l'usuari i el tercer.

1.2.7      Utilització de "cookies"

Més informació aquí

1.2.8      Traduccions

Tota la informació i documentació disponible a les versions en altres idiomes d'aquesta pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut d'aquestes versions i el de la versió original en espanyol prevaldrà el d'aquesta última.

1.2.9      Jurisdicció i legislació aplicable

Les presents Condicions d'Ús es regiran pel que disposa la legislació espanyola.

En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l'aplicació de les presents condicions d'ús o del contingut del lloc web el PRESTADOR i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari. En el cas que l'USUARI tingui el seu domicili fora d'Espanya, el prestador i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Figueres.

• Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació
• Llei 26/1984, de 19 de juliol, Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris.
• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments

• Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Els presents Termes i Condicions i la Política de Privacitat constitueixen l'acord complet entre vostè, l'usuari, i Tourismembassy.com en relació amb el seu ús de la pàgina web (que inclou detalls sobre el nostre ús de les cookies).

En cas de dubte, consulti amb nosaltres.
Si vostè té alguna pregunta, comentari o queixa relacionada amb el lloc o aquests Termes i Condicions, posi's en contacte. Pot enviar-nos un correu electrònic a info@tourismembassy.com.

Els presents Termes i Condicions i qualsevol disputa en relació amb ells es regeixen pel Dret Anglès i ens reservem el dret d'acudir davant els tribunals en qualsevol lloc, els tribunals anglesos o qualsevol fòrum que considerem que sigui més apropiat.

Per ajudar a aturar qualsevol persona no autoritzada a apoderar-se'n , seguim procediments estrictes de seguretat pel que fa a com s'emmagatzema i s'utilitza la seva informació personal, i qui la veu. Ens prenem la seguretat molt seriosament, però com cap sistema és 100 % segur, no podem garantir totalment la protecció de la seva informació personal, no més que qualsevol altra organització. Així que no podem acceptar cap responsabilitat per la pèrdua, robatori o ús indegut de la informació personal que hagi registrat en aquest lloc web. Països fora de la Unió Europea poden tenir un menor nivell de protecció de la informació personal que el requerit per les lleis de protecció de dades de la UE. Si hem de transferir les seves dades a una empresa amb seu fora de la UE (per exemple , si la nostra empresa d'allotjament es basa en els EUA) , tractem de prendre mesures per garantir que els seus procediments de gestió de dades personals són tractades d'acord amb la legislació de la UE.

1.3       SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1.3.1      Nivell de seguretat

El PRESTADOR ha adoptat els nivells de seguretat requerits pel Reglament de Mesures de Seguretat aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers.

1.3.2      Protecció de dades personals

El PRESTADOR garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que es faciliten com USUARI del lloc web, complint amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals té com a única finalitat, llevat que se n'indiqui una altra, en els formularis del lloc web on es demanen les dades de l'usuari, la gestió de la informació subministrada en les consultes de productes o serveis, que l'USUARI realitzi al PRESTADOR a través del lloc web, possibilitar la contractació de serveis o la compra de producte a través del lloc web, el seu enviament, així com controlar el compliment de les condicions d'ús del lloc web i complir les obligacions legals.

Les dades que es sol·licitin a l'usuari en els formularis del lloc web tindran caràcter obligatori llevat que s'indiqui el contrari en el formulari corresponent. En el cas que l'USUARI no faciliti les dades sol·licitades amb caràcter obligatori, el PRESTADOR no podrà tramitar el formulari de què es tracti.

Les dades obtingudes estan subjectes a les mesures de seguretat i política de privacitat aprovades pel PRESTADOR d'acord amb la normativa vigent en cada moment.

En cas que en la sol·licitud s'hagin d'incloure dades de caràcter personal, referents a persones físiques diferents de la que la realitza, l'usuari haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-los del contingut d'aquesta clàusula, d'acord amb el que estableix l'article 5.4 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal.

Segons el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999), l'USUARI podrà exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals, dirigint un escrit, adjuntant còpia del DNI o Passaport, pels mitjans que preveu el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

1.3.3      Consentiment per a la utilització de mitjans electrònics en la comunicació amb els clients i usuaris

Per tal de garantir que totes les comunicacions comercials dirigides als clients compleixen amb la legislació vigent i en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que el PRESTADOR podrà enviar per mitjans electrònics informació sobre productes i serveis propis o de tercers, si així ho ha autoritzat expressament al facilitar les seves dades.

En qualsevol moment podrà revocar aquesta autorització a la direcció lopd@tourismembassy.com  , així com a través de l'enllaç habilitat a aquest efecte en les comunicacions comercials que rebi.

1.3.4      Mesures de seguretat

L'accés a les pàgines transaccionals a través de les quals l'USUARI del lloc web contracta productes o serveis del PRESTADOR es realitza en un entorn segur. Es pot assegurar que es troba dins d'un entorn segur per la direcció "url" que figura en propietats (en prémer el botó dret del ratolí). Aquesta direcció "url" comença per "https", on la "s" identifica que els continguts estan sent oferts per un servidor segur.

1.3.5      Enllaços

En el cas que el lloc web del PRESTADOR proporcioni enllaços a altres llocs web o a continguts que són propietat de tercers, amb l'únic objecte de proporcionar a l'USUARI la possibilitat de complementar la informació a través d'aquests enllaços el PRESTADOR no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar a l'USUARI per accés a aquests enllaços.

L'USUARI, i en general qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web al lloc web del PRESTADOR, ha d'obtenir autorització prèvia i per escrit del PRESTADOR. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el PRESTADOR i el propietari del lloc on s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part del PRESTADOR dels seus continguts o serveis.

© 2013-2023 Tourismembassy

Tourismembassy.com Versio Beta 3.0 Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar una anàlisi d'ús i mesurament de la nostra pàgina web per millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació i per millorar els nostres serveis. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.
Tancar